Project Description

Công trình: Sơn nano cách nhiệt kính tòa nhà SHB Đà Nẵng

Giá trị: 1,000,000,000 đ

Thời gian thi công: 25/12/2020